Všetkých, ktorým sa páčia moje fotky, by som rada pozvala na moju FB stránku venovanú fotkám, ktoré som fotila a zároveň aj fotkám, na ktorých som ja hlavným objektom:

Psychology and Sociology

Úvod do psychológie

20. října 2010 v 10:33 | Chloë Noir

Úvod do psychológie

Čo je to psychológia
Historický vývoj psychológie


Slovo psychológia pochádza z gréckeho psyché - duša a logos - slovo. Existuje viacero prístupov a viacero definícií, pričom každá definuje psychológiu a predmet jej skúmania trochu inak.
Zjednodušene by sa dalo povedať, že psychológia je veda o psychike človeka, jeho prežívaní a správaní.
Hlavným cieľom psychológie je skúmať a popísať prejavy správania a duševného diania, objasniť ich a tiež využívať získané poznatky v praktickom živote k zvyšovaniu ľudskej spokojnosti.

Ľudskou dušou sa zaoberali už aj orientálni aj antickí myslitelia, no psychológia sa od filozofie ako samostatná vedná disciplína oddelila až v 19. storočí.

Stres sa nevyhýba ani deťom

20. února 2010 v 10:11 | Chloë
Stres sa nevyhýba ani deťom

Stres si nevyberá. Nezáleží na tom, čo má niekto tridsať alebo trinásť.

Osobnosť

7. ledna 2009 v 12:40 | Chloë
Osobnosť

Osobnosť je daná súhrnom vlastností, procesov, stavov, postojov a pod., ktoré tvoria celistvú štruktúru a dynamiku, individualitu konkrétneho človeka. Každá osobnosť má svoje jedinečné psychické, biologické a sociálne vlastnosti.
Je to vlastne človek ako psychologický celok.
Osobnosť sa formuje v priebehu celého života jednotlivca, je ovplyvnená spoločenským pôsobením.
Rozhodujúce pre vytváranie a formovanie osobnosti je prostredie.

Psychológia a psychologické vedy

5. ledna 2009 v 13:59 | Chloë
Psychológia a psychologické vedy

Psychológia bola pôvodne súčasťou filozofie, ako samostatná veda sa začala vyčleňovať v polovici 19. storočia.
Za jej zakladateľa sa považuje Aristoteles.
Psychológia je empirocká prírodno-spoločenská veda o človeku. Je to veda o psychike, o duševných javoch, veda o ľudskom pražívaní a správaní.
Jej úlohou je skúmať človeka a vznik, utváranie a priebeh jeho prežívania a správania.

Človek sa stáva centrom záujmu súčasnej vedy, čo výrazne zmenilo postavenie psychológie. Rozrástla sa natoľko, že hovoríme o psychologických vedách.
Spravidla sa psychologické vedy delia na základné, špeciálne a aplikované.

Medzi základné (alebo aj teoretické) vedy patrí napríklad:
- všeobecná psychológia (venuje sa základným teoretickým otázkam psychológie a podáva celkový obraz o človeku)
- psychológia osobnosti (skúma človeka ako celok, zaoberá sa štruktúrou a vývinom osobnosti, podobnosťou a rozdielmi medzi ľuďmi)
- vývinová psychológia (zaoberá sa otázkami psychického vývinu človeka, skúma činitele ovplyvňujúce vývin a charakterizuje jednotlivé obdobia človeka)
- sociálna psychológia (rieši otázky začleňovania sa človeka do vzťahov, sociálnych skupín a spoločenských inštitúcií a tiež skúma aj samostatné medziľudské vzťahy a sociálne skupiny)
- psychopatológia (zaoberá sa otázkami psychických ťažkostí a porúch)

Medzi špeciálne psychologické vedy patrí napríklad:
- psycholingvistika (zaoberá sa súvislosťami medzi myslením, rečou a jazykom)
- farmakopsychológia (skúma účinky chemických látok a liekov na psychiku človeka)
- psychometria (zaoberá sa tvorbou psychicko-diagnostických textov a meraním psychických vlastností)
- psychofyziológia (zaoberá sa fyziologickými základmi psychických procesov)

Napokon sú to aplikované psychologické vedy používané v praxi. Napríklad:
- pedagogická psychológia (sleduje človeka v podmienkach výchovy a vzdelávania a skúma problematiku účinného vyučovania a poznávania)
- klinická psychológia (orientuje sa na diagnostikovanie duševných chorôb a na psychoterapeutickú starostlivosť o chorých)
- poradenská psychológia (zaoberá sa školským, výchovným, profesijným a manželským poradenstvom)
- psychológia práce (skúma vplyv praconého prostredia a rôznych javov na výkon človeka)
- forenzná psychológia (zaoberá sa štúdiom zločinnosti, psychológiou zločincov a spychologickými expertízami na súdne potreby)

Depresia nie je v móde (Birdz)

29. července 2008 v 18:24 | Chloë
Depresia nie je v móde
Je ako novodobý mor. V akomkoľvek okamihu ňou trpí 340 miliónov ľudí na celom svete. No napriek tomu ju podceňujeme, nedokážeme ju rozoznať a nevieme podať pomocnú ruku. Prehliadneme základné prejavy alebo nad nimi mávneme rukou so slovami "Veď to ho prejde." alebo "Však sa len snaží upútať pozornosť.".
Možno ste na to už prišli, možno nie. Reč je o depresii. Nie o tzv. "depkách", ktoré raz za čas chytia každého. Ani o "depkách", ktoré si v poslednej dobe mnohí vyvolávajú nasilu, aby na seba upriamili pozornosť. Ľudia, ktorí skutočne trpia depresiou, sa skôr snažia tento problém nejak nevyťahovať na svetlo, v ich hlave sa krúti množstvo dôvodov, prečo tak robia a do svojho okolia vysielajú skôr také neurčité signály.

Typológia osobnosti

21. března 2008 v 18:50 | Chloë
Typológia osobnosti

Najstaršiu typológiu osobnosti vypracoval grécky lekár Hippokrates. Podľa jeho teórie existujú v tele človeka štyri tekutiny: krv (sanguis), žlč (cholé), čierna žlč (melancholé) a hlien (flegma), ktoré určujú dynamické vlastnosti osobnosti - temperament.
Temperament sa môže meniť vplyvom životných podmienok, prostredia, výchovy a sebevýchovy a tiež vekom. Žiaden človek nie je čistý typ.

Sangvinik- nestály, živý, pohyblivý, veselý, optimistický, spoločenský
- citové reakcie sa rýchlo striedajú, sú nehlboké a nebývajú trvalé
Cholerik - výbušný, neprispôsobivý, netolerantný, ťažko sa ovláda
- citové reakcie vznikajú náhle a sú silné
Melancholik - uzavretý, nesmelý, citlivý, depresívny, prevláda uňho smutná nálada
- citové reakcie vznikajú pomaly ale sú stále
Flegmatik - pomalý, kľudný, zachováva si odstup
-citové reakcie vznikajú pomaly, málo sa prejavujú ale bývajú stále

Ďalšie rozdelenie je :
Introvert - uzavretý, s bohatým vnútorným životom, menej komunikuje s okolím,
nespoločenský
Extrovert - spoločenský,povrchnejší, ľahko nadväzuje nové známosti

Hans Eysenck rozdelil osobnosť na:
Labilný typ - úzkostné reakcie, nepokojný, často podráždený, neistý
Stabilný typ- pokojný, sebavedomý
 
 

Reklama